Almere Voetverzorging - Medisch PedicureDe zorg voor uw voeten

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen


Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Almere Voetverzorging en een cliŽnt waarop Almere Voetverzorging deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2. Inspanningen Almere Voetverzorging

Almere Voetverzorging zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Almere Voetverzorging zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliŽnt inlichten over financiŽle consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.Artikel 3. Afspraken


De cliŽnt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Almere Voetverzorging melden. Indien de cliŽnt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Almere Voetverzorging het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliŽnt berekenen. Indien de cliŽnt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Almere Voetverzorging de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
 Almere Voetverzorging moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliŽnt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4. Betaling


Almere Voetverzorging vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Almere Voetverzorging vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. 
De cliŽnt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via pinbetaling te voldoen.

Indien de klant onverhoopt geen pinpas of contant geld bij zich heeft, dan krijgt de klant bij hoge uitzondering een factuur mee. Deze dient binnen 7 dagen betaald te worden.

Gebeurd dit niet dan krijgt de klant een herinneringsbrief met het verzoek dit bedrag per omgaande te betalen aan Almere Voetverzorging na dagtekening. Blijft de klant dan nog in gebreke dan wordt de toegang tot Almere voetverzorging ontzegt.

Artikel 5. Persoonsgegevens & privacy


De cliŽnt voorziet Almere Voetverzorging vůůr de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Almere Voetverzorging aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliŽnt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Almere Voetverzorging neemt de persoonlijke gegevens van de cliŽnt op in een geautomatiseerd systeem. Almere Voetverzorging behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliŽnt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Almere Voetverzorging zal gegevens van de cliŽnt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliŽnt.Artikel 6. Geheimhouding


Almere Voetverzorging is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliŽnt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliŽnt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Almere Voetverzorging verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid


Almere Voetverzorging is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Almere Voetverzorging is uitgegaan van door de cliŽnt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Almere Voetverzorging is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliŽnt heeft meegenomen naar de praktijk.Artikel 8. Garantie


Almere Voetverzorging geeft de cliŽnt garantie van ťťn week (7 dagen) op de verrichte behandeling en twee weken (14 dagen) garantie op de producten.
Deze garantie vervalt indien:


ē    De cliŽnt andere producten dan de door Almere Voetverzorging geadviseerde heeft gebruikt.


ē    De cliŽnt de adviezen niet heeft opgevolgd.


ē    De cliŽnt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.


ē    De cliŽnt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.Artikel 9. Beschadiging & diefstal


Almere Voetverzorging heeft het recht van de cliŽnt een schadevergoeding te eisen indien de cliŽnt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
Almere Voetverzorging meldt diefstal altijd bij de politie.Artikel 10. Klachten


Indien de cliŽnt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Almere Voetverzorging. Almere Voetverzorging moet de klager binnen 7 dagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Almere Voetverzorging de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliŽnt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliŽnt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Almere Voetverzorging en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche. Almere Voetverzorging verstrekt in dat geval informatie over de geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche aan de cliŽnt.

Artikel 11. Geschillenregeling

Geschillen tussen klant en Almere Voetverzorging over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de cliŽnt als door Almere Voetverzorging aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliŽnt zijn klacht eerst bij Almere Voetverzorging heeft ingediend.

Nadat de klacht bij Almere Voetverzorging is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. Wanneer de cliŽnt een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is Almere Voetverzorging aan deze keuze gebonden. Indien Almere Voetverzorging een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de cliŽnt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Almere Voetverzorging dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.


Artikel 12. Behoorlijk gedrag


De cliŽnt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliŽnt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Almere Voetverzorging het recht de cliŽnt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 

Artikel 13. Recht 


Op elke overeenkomst tussen Almere Voetverzorging en de cliŽnt is Nederlands recht van toepassing.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.